ใบงาน
แนวคิดเชิงคำนวณ

ให้นักเรียนเข้าระบบเพื่อทำใบงาน เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ
Username =kwsประจำตัวนักเรียน Password=kwsเลขประจำตัวนักเรียน

คำชี้แจง