ใบงาน องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนเข้าระบบเพื่อทำใบงาน เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
User =kwsประจำตัวนักเรียน Password=kwsเลขประจำตัวนักเรียน

คำชี้แจง