1. เริ่มต้นใช้โปรแกรม scratch

แบบฝึก เรื่อง เริ่มต้นการใช้โปรแกรม scratch

ให้นักเรียนเข้าระบบเพื่อทำแบบฝึก
Username =kwsประจำตัวนักเรียน Password=kwsเลขประจำตัวนักเรียน