บทเรียนออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา  ว 20202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิปวีดิโอ เริ่มต้นการใช้โปรแกรม scratch